הצהרת פרטיות


הצהרת פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
1. פרטיותם של הגולשים ואבטחת המידע אודות הגולשים מהוות חלק חשוב בכל הנוגע להפעלת האתר, והמפעיל עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליהם.

2. נקודת המוצא של כל גולש באתר צריכה להיות, שכל תוכן ונתונים שהוא מעלה לרשת האינטרנט, עלולים להיות גלויים לצד ג', וצד ג' עלול לעשות בהם שימוש זדוני ו/או בהתאם להוראות כל דין ו/או תוך הפרת הוראות כל דין. בהתאם, על כל גולש באתר לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לפרטיותו ולנתונים אודותיו והאחריות המלאה בקשר לאמור מוטלת על הגולש.

3. המפעיל ימנע מהעברה לצד ג' של פרטים אישיים ו/או כל מידע אחר שנאספו ביחס לגולשים, אם וככל שאלה נאספו (להלן ביחד – "המידע"). על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, המפעיל רשאי, אך אינו חייב, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין:

3.1. הפרת תנאי שימוש ו/או ביצוע ו/או ניסיון לבצע הפרה לכאורה של הוראות התנאי השימוש ו/או כל דין.

3.2. קיימות הוראות דין המחייבות את המפעיל להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.

3.3. במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין הגולש לבין המפעיל.

3.4. במקרה שהמפעיל סבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: בגולש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.

3.5. כאשר המידע נדרש לשם השלמת עסקה בנוגע לטובין ולשירותים שנרכשו במכירה שעשה המפעיל ו/או ספקים חיצוניים, לרבות פרטי כרטיס אשראי ופרטי בנק.

3.6. במקרה שהפעילות של המפעיל ו/או של האתר תעבור לגורם אחר, המפעיל יהיה רשאי לספק את כל המידע שברשותו לגורם שיפעיל את האתר, ובלבד שהגורם יקבל על עצמו את ההוראות שבהצהרת פרטיות זו.

4. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת המידע אינם מטילים על המפעיל חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהו, ולא תהיה לכל אדם ו/או תאגיד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.

5. מוצהר בזאת מפורשות, כי המפעיל אינו אחראי ואינו יוצר מצג כלשהו באשר לאופן ולתנאים שבהם ספקים חיצוניים נוהגים בכל מידע ופרטים שנמסרו להם מאת הגולש. גולש המוסר פרטים ומידע כאמור, עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית ולוקח סיכון מודע שהפרטים והמידע עלולים להגיע לידי גורמים שהוא אינו מעוניין בהם.

6. כתובות IP ועוגיות (COOKIES): בכל גלישה באתר מתבצע איסוף נתונים טכניים בנוגע לשימוש שנעשה בו במסגרת אותה גלישה, כגון: תאריך, שעה, סוג דפדפן אינטרנט, סוג מערכת הפעלה, כתובות IP של גולשים וכתובת של דף ההפניה. בכפוף לתנאי השימוש ולהצהרת פרטיות זו, הנתונים הנ"ל נאספים למטרות פנימיות של המפעיל, כגון: ניהול מערכת, איזון עומס על שרת האתר, הנפקת דוחות סטטיסטיים, ואיתור של פרטי גולש בנסיבות חריגות כאמור. כתובות ה- IP שנשמרות אינן מקושרות לפרטים מזהים אישיים. רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים הטמעת עוגיות (COOKIES) כברירת מחדל. אם אינכם מעוניינים בהטמעת עוגיות, יש לכם את האפשרות להגדיר בהתאם את דפדפן האינטרנט שלכם, כך שהוא ידחה עוגיות או יתריע כאשר עוגיות נשלחות למחשב. שימו לב: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כראוי במחשב שחוסם עוגיות.

7. המפעיל משתף פעולה עם ספקים חיצוניים וכן עם אתרים אחרים, המפרסמים באתר ו/או שהאתר מפנה אליהם. עוגיות יכולות להישלח למחשב גם על ידי ספקים חיצוניים אלה, ולרבות מהאתרים שלהם. למפעיל אין שליטה על עוגיות אלה. שליחה של עוגיות על ידי ספקים חיצוניים ו/או על ידי צד ג' כלשהו הינה נוהג מקובל בתעשיית האינטרנט.

שימו לב!

פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע למדיניות פרטיות. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים בהצהרת פרטיות זו.

זכויות קניין רוחני ובעלות בתכנים באתר
23. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות למפעיל , וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכול אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
24. המפעיל מקפיד על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.
25. חל איסור על גולש להעלות תוכן כלשהו, אשר הזכויות בו – כולן או חלקן – אינן מוחזקות באופן מלא על ידי הגולש. בכל מקרה של ספק לגבי הבעלות בזכויות, חל על הגולש איסור להעלות תכנים.
26. המעלה תוכן של גולש לאתר מצהיר ומאשר בזאת שהוא הבעלים של מלוא הזכויות, מכל מין וסוג, בתוכן של גולש, וכי לא ידוע לו על כל גורם אחר מלבדו שהוא בעל זכויות כלשהן בתוכן של גולש, וכן כי אין כל מניעה הסכמית ו/או חוקית אחרת להעלאת תוכן של גולש ולהתחייבויות הגולש בכל הנוגע לזכויות בתוכן זה.
27. הגולש ממחה למפעיל, באופן מלא, כולל, בלתי חוזר וללא תמורה, כל זכות (יוצרים, מבצעים ואחרת) שיש לגולש בנוגע לתוכן של גולש, והכול בין אם הגולש העלה את התוכן באופן עצמאי ובין אם התוכן הועלה על ידי המפעיל.
28. ככל שהמחאה כאמור אינה אפשרית, הגולש מעניק למפעיל באופן מלא ובלתי חוזר רישיון שימוש ללא תמורה, בלתי ניתן לביטול, שאינו מוגבל בזמן, שאינו מוגבל במקום ושאינו מגבל בהיקפו, לעשות כל שימוש, מכל מין וסוג, כפי שהמפעיל ימצא לנכון בכל תוכן של הגולש, כולו או חלקו, בתמורה או ללא תמורה, והכול לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי של המפעיל, ללא שהגולש יהיה זכאי לתמורה כלשהי.
29. הגולש מצהיר ומאשר כי אין לו, לא תהיה לו והוא מוותר מראש, באופן מלא ובלתי חוזר על כל זכות לקרדיט ו/או לשלמות היצירה בכל הנוגע לתוכן של גולש, וכי המפעיל יהיה רשאי לעשות בתוכן של גולש לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי ו/או לייחס תוכן של גולש לכל מי שהמפעיל ימצא לנכון, והכול לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי של המפעיל.
30. מבלי לגרוע מהאמור, המפעיל  יהיה רשאי לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת היתר כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי, ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ"ל או בחלק ממנו, וזאת בכל מדיה קיימת ו/או עתידית.
31. המפעיל יהיה רשאי למכור את האתר (על תכניו, באופן מלא או חלקי, לרבות תוכן של גולשים), וכן למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב קישורים ממומנים ו/או למכור מנויים למדורים שרק בהם יתפרסמו תכנים של גולשים ו/או תכנים אחרים. כל תמורה ו/או טובת הנאה שתתקבל בקשר עם פעילות באתר, לרבות מסחרית, תהיה של המפעיל בלבד, ובשום פנים ואופן לא של הגולש.
32. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בתנאי שימוש אלה – יראו כל זכות שיש למפעיל ביחס לתוכן באתר, כחלה באופן מלא גם על כל תוכן של גולש.

 

מבוא
1. האתר שייך, מפותח ומופעל על ידי מור אדל נחום 201070372 האתר ממוקם ופועל תחת שם מתחם שבבעלות המפעיל בכתובת . המונח "המפעיל" יפורש כ: המפעיל, לרבות בעליו, מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו (לרבות ספקים וגורמים עסקיים עימם המפעיל משתף פעולה), הכול לפי העניין והקשרם של דברים.
2. ככל שהשימוש בשירותים שונים באתר כרוך בתשלום, הדבר יצוין בגוף האתר ולפי העניין וככל הניתן בסמוך לכל שירות בתשלום. תנאים שונים בקשר לתשלום, אשר עשויים להופיע בסמוך לשירות כאמור, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
3. בהעדר הסכמה של המפעיל מראש ובכתב חל איסור לבצע קישור מסוג כלשהו (LINK) לאתר.
4. במקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו ו/או כל דין אחר, ואם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראות הדין הסותרות את התקנון, יקראו הוראות תקנון זה כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות התקנון.

כללי
5. האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
6. הכתוב לעיל ולהלן חל על כל משתמש באתר, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
7. כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.
8. בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:
8.1. "גולש" – אדם או תאגיד, לרבות מי מטעמם, הגולש באתר, לרבות מנוי (ככל שהוא מנוי).
8.2. "גורם טכני חיצוני" – כל גורם המספק למפעיל מוצרי ו/או שירותי חומרה ו/או תוכנה ו/או אחסון אתרים ו/או עיצוב בקשר עם האתר (ובכלל זה בנוגע לשטח פרסום).
8.3. "מדור" – חלק באתר המיועד לעניין מסוים. במדור יכולים להופיע תתי מדורים. אלא אם נאמר במפורש אחרת, כל התייחסות בתקנון זה למונח "אתר" תכלול גם כל מדור ותת מדור בו.
8.4. "מנוי" – גולש אשר נרשם לאתר, בין בתמורה ובין ללא תמורה, לרבות מנוי מפרסם.
8.5. "מנוי מפרסם" – גולש אשר התקשר עם המפעיל לשם רכישה ו/או שימוש בשטח פרסום.
8.6. "ספק חיצוני" – כל גורם שאינו המפעיל, בין אם אותו גורם התקשר עם המפעיל ובין אם לאו, בין אם הוא מנוי מפרסם ובין אם לאו, אשר מפרסם ו/או מספק טובין ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או בקשר עם האתר, בין אם נתן תמורה למפעיל ובין אם לאו, בין אם בידיעת המפעיל ובין אם לאו. 
8.7. "שטח פרסום" – אזור באתר, לרבות במדורי האתר, שישמש לפרסום והכול כפי קביעת המפעיל.
8.8. "תוכן" או "תכנים" – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, והכול למעט "תוכן של גולש".
8.9. "תוכן של גולש/ים" – תוכן (כהגדרתו לעיל) שנכתב בעמודי האתר ו/או הועלה לאתר על ידי גולש, וכן טקסט ו/או תמונה מכל מין וסוג שגולש העלה לאתר, לרבות בשטח פרסום ו/או בפורומים ו/או בבלוגים ו/או בלוחות מודעות מקוונים שיתנהלו במסגרת האתר. מובהר, כי המונח "תוכן של גולש" יכלול גם כל סרטון שגולש יעלה במדור "סטודיו וירטואלי" או בכל מקום אחר באתר, לרבות בדף פרופיל (אישי או עסקי).